คำค้น:
นักศึกษาและอาจารย์ที่สนใจสามารถสืบค้นงานวิจัยของนักศึกษาปี2553-2554ได้ที่ Ucontent วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
รายการที่น่าสนใจ
 ชื่อเรื่อง: ผลการใช้โปรแกรมออกกำลังกายแบบกายบริหารท่าฤๅษีดัดตน ต่อการลดความดันโลหิตและเพิ่มสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง  ผู้แต่ง: พิชญา กว้างนอก
 ชื่อเรื่อง: ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกกรณีศึกษาตำบลชะแล้อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา  ผู้แต่ง: จิราภรณ์ กำเหนิดไทย
 ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการขี้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  ผู้แต่ง: กมลรัตน์ สุพัฒนวิชัย
 ชื่อเรื่อง: ความต้องการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของชุมชนไทรงามตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา  ผู้แต่ง: กิตติการ์ สำราญวงศ์
 ชื่อเรื่อง: พฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานตำบลชะแล้อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา  ผู้แต่ง: สุรวีย์ สุดถนอม
 ชื่อเรื่อง: ความพึงพอใจของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุต่อการดำเนินกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  ผู้แต่ง: มัลลิกา ผลหิรัญ
 ชื่อเรื่อง: ความปวดผลกระทบของความปวดและการจัดการความปวดในผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมเขตเทศบาลนครสงขลา  ผู้แต่ง: ภาวิณี เหล่าพล
 ชื่อเรื่อง: การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติของเด็กวัยเรียนชุมชนไทรงาม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  ผู้แต่ง: สุธิรา ดารากัย
 ชื่อเรื่อง: พฤติกรรมการประหยัดอดออมของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  ผู้แต่ง: มงกด พันไชย
 ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงลา  ผู้แต่ง: อังคณา ผาลิกา
 ชื่อเรื่อง: ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ปีการศึกษา 2554  ผู้แต่ง: วาสนา ศรีสุข
 ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนไทรงาม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  ผู้แต่ง: ภานุพงศ์ คงชัย
 ชื่อเรื่อง: รายงานการวิจัยเรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่นช่วงอายุ 12-15 ปี ในโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ผู้แต่ง: จิตราภรณ์ ศิริวรานนท์
 ชื่อเรื่อง: การรับรู้ประโยชน์ของการออกกำลังกายของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  ผู้แต่ง: รุ่งนภา เรียงผา
 ชื่อเรื่อง: พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุตำบลบ่อแดงอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  ผู้แต่ง: นราธิป หมาดสตูล
 ชื่อเรื่อง: การศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ปีการศึกษา 2554  ผู้แต่ง: พรสุดา งามแสง
 ชื่อเรื่อง: ความรู้ ทัศนคติและการดูแลเอาใจใส่ของผู้ปกครองต่อการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์ศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  ผู้แต่ง: ลัดดา เสมือนชัย
 ชื่อเรื่อง: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการบริการในคลินิกโรคเรื้องรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  ผู้แต่ง: ณัฐกร พิชัยเชิด
 ชื่อเรื่อง: การรับรู้ต่อโรคหลอดเลือดสมองและพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุเขตเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา  ผู้แต่ง: จิตรารัตน์ บุญสิทธิ์
 ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุชุมรมผู้สูงอายุบ้านม่วงงาม ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงจขลา  ผู้แต่ง: เมลี นีศรีงาม
 ชื่อเรื่อง: ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อสภาพแวดล้อมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  ผู้แต่ง: พิมภัทร ศรศิลป์
 ชื่อเรื่อง: สุขภาพจิตของบุคลากรโรงพยาบาลเมือง สงขลา จังหวัดสงขลา  ผู้แต่ง: ภักคพล วงศ์นาตาล
 ชื่อเรื่อง: ความคาดหวังของผู้นำท้องถิ่นต่อสมรรถนะด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลทุนพยาบาลชุมชน  ผู้แต่ง: นัตธิกา มาลินี
 ชื่อเรื่อง: พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  ผู้แต่ง: ขนิษฐา ศรีจันร์ทอง
 ชื่อเรื่อง: การศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการในคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลสงขลา  ผู้แต่ง: นุชรี ดำคง
 ชื่อเรื่อง: ความเครียดและการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลเด็กที่มีลักษณะพิเศษ  ผู้แต่ง: กุสุมา บุญรักษ์
 ชื่อเรื่อง: ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการอยู่หอพักเกาะยอ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  ผู้แต่ง: กนิษฐ์ ศรัรัตนอุดม
 ชื่อเรื่อง: การประเมินความรู้เกี่ยวกับการบริโภคขนมขบเคี้ยวและการเจริญเติบโตของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตเทศบาลตำบลนำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ผู้แต่ง: อาลีญา ภาลวัน
 ชื่อเรื่อง: พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  ผู้แต่ง: จิราวรรณ ภัยวิมุติ
 ชื่อเรื่อง: การศึกษาความรู้เกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิดในนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  ผู้แต่ง: ฐิติมา นิคคง
 ชื่อเรื่อง: ความพึงพอใจของผู้มารับบริการนวดแผนไทย ณ คลินิกแพทย์แผนไทยศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเมืองสงขลา  ผู้แต่ง: นารีนุช เพชรเวช
 ชื่อเรื่อง: รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินความผิดปกติของพัฒนการในเด็กก่อนวัยเรียนโดยใช้แบบคัดกรองโรคในกกลุ่มพัฒนาการผิดปกติอย่างรอบด้าน(PDDSQ): กรณีศึกษาศูนย์ศึกษาเด็กวัยก่อนเรียนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  ผู้แต่ง: กัญญาณี ปานแก้ว
 ชื่อเรื่อง: งานวิจัยเรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตหลังการเข้าร่วมโครงการจัดตั้งศูนย์สร้างเสริมสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม ชุมชนวัดไทรงามอำเภอเมือง จังหวัดสงขลาตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล  ผู้แต่ง: -
 ชื่อเรื่อง: การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องสำนวน สุภาษิต และคำพังเพย  ผู้แต่ง: สกุลรัตน์ นามน้อย

Feed : รายการที่น่าสนใจ
อัพเดทใหม่
 ชื่อเรื่อง: ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการบริหารเท้าด้วยหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมความผาสุกทางจิตวิญญาณและลดการเกิดแผลที่เท้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวานกลุ่มเสี่ยงแผนกู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเมืองสงขลา  ผู้แต่ง: ปิยะดา สุวรรณชาตรี
 ชื่อเรื่อง: ผลการใช้โปรแกรมออกกำลังกายแบบกายบริหารท่าฤๅษีดัดตน ต่อการลดความดันโลหิตและเพิ่มสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง  ผู้แต่ง: พิชญา กว้างนอก
 ชื่อเรื่อง: ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกกรณีศึกษาตำบลชะแล้อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา  ผู้แต่ง: จิราภรณ์ กำเหนิดไทย
 ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการขี้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  ผู้แต่ง: กมลรัตน์ สุพัฒนวิชัย
 ชื่อเรื่อง: ความต้องการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของชุมชนไทรงามตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา  ผู้แต่ง: กิตติการ์ สำราญวงศ์
 ชื่อเรื่อง: พฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานตำบลชะแล้อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา  ผู้แต่ง: สุรวีย์ สุดถนอม
 ชื่อเรื่อง: ความพึงพอใจของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุต่อการดำเนินกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  ผู้แต่ง: มัลลิกา ผลหิรัญ
 ชื่อเรื่อง: ความปวดผลกระทบของความปวดและการจัดการความปวดในผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมเขตเทศบาลนครสงขลา  ผู้แต่ง: ภาวิณี เหล่าพล
 ชื่อเรื่อง: การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติของเด็กวัยเรียนชุมชนไทรงาม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  ผู้แต่ง: สุธิรา ดารากัย
 ชื่อเรื่อง: พฤติกรรมการประหยัดอดออมของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  ผู้แต่ง: มงกด พันไชย
 ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงลา  ผู้แต่ง: อังคณา ผาลิกา
 ชื่อเรื่อง: ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ปีการศึกษา 2554  ผู้แต่ง: วาสนา ศรีสุข
 ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนไทรงาม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  ผู้แต่ง: ภานุพงศ์ คงชัย
 ชื่อเรื่อง: รายงานการวิจัยเรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่นช่วงอายุ 12-15 ปี ในโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ผู้แต่ง: จิตราภรณ์ ศิริวรานนท์
 ชื่อเรื่อง: การรับรู้ประโยชน์ของการออกกำลังกายของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  ผู้แต่ง: รุ่งนภา เรียงผา

Feed : รายการทั้งหมด
รายการที่ได้คะแนนโหวทมากที่สุด
 ชื่อเรื่อง: การรับรู้ต่อโรคหลอดเลือดสมองและพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุเขตเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา  ผู้แต่ง: จิตรารัตน์ บุญสิทธิ์
Rated: 3.8/4
 ชื่อเรื่อง: พฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานตำบลชะแล้อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา  ผู้แต่ง: สุรวีย์ สุดถนอม
Rated: 3.7/10
 ชื่อเรื่อง: ความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการอยู่หอพักเกาะยอ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  ผู้แต่ง: กนิษฐ์ ศรัรัตนอุดม
Rated: 3.5/18
 ชื่อเรื่อง: ความปวด ผลกระทบของความปวดและการจัดการความปวดในผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมเขตเทศบาลนครสงขลา  ผู้แต่ง: ภาวิณี เหล่าพล
Rated: 3.5/6
 ชื่อเรื่อง: การรับรู้ประโยชน์ของการออกกำลังกายของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  ผู้แต่ง: รุ่งนภา เรียงผา
Rated: 3.4/16
 ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงลา  ผู้แต่ง: อังคณา ผาลิกา
Rated: 3.4/19
 ชื่อเรื่อง: ความรู้ ทัศนคติและการดูแลเอาใจใส่ของผู้ปกครองต่อการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์ศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  ผู้แต่ง: ลัดดา เสมือนชัย
Rated: 3.4/12
 ชื่อเรื่อง: ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อสภาพแวดล้อมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  ผู้แต่ง: พิมภัทร ศรศิลป์
Rated: 3.4/15

Feed : รายการที่ได้คะแนนสูงสุด
เมนูหลัก
หน้าหลัก
แสดงทั้งหมด
เลือกดูตามหมวดหมู่
เอกสาร/รายงาน
-
งานการประชุม อบรม สัมมนา
อบรม สัมมมาวิชาการภายใน
(1 รายการ)
ประชุมสัมนาวิชาการ
รูปภาพ
สนใจขอใช้โปรแกรม UMedia ติดต่อได้ที่ www.ulibm.net

ใช้บริการฐานข้อมูล Full Text วิจัยนักศึกษาประจำปี 2554-2555
ได้http://110.164.59.182/ucontent3

 
รายการสุ่ม